DËSCHTENNIS OLYMPIQUE BIWER A.S.B.L.
KONTAKT
Hall des Sports Biwer 8 Schoulstrooss L-6833 BIWER Tel: 71 96 47 E-mail: info@dto-biwer.com
Dëschtennis Olympique Biwer a.s.b.l.    8 Schoulstrooss L-6833 Biwer (Salle de jeu) - Tél.: 71 91 59 - info@dto-biwer.com CCPL: IBAN LU70 1111 0683 8702 0000