DËSCHTENNIS OLYMPIQUE BIWER A.S.B.L.
Lizenzen Nummer:
Passwuert:
Passwuert wiederhuelen:
E-Mail-Adress:

WËLLKOMM MEMBER! Fro dir hei däin Login un fir an den Intranet vum DT Biwer.
Lizenzen Nummer fënns de hei: http://www.fltt.lu/les-clubs.html?club=23#tab_members Wiesou den Intranet vum Biwer Dëschtennis? - Mellt iech online un fir op d‘Tournoien, Regional oder Landes-   meeschterschaften - Hutt Zougang op eisen Dropbox-Account, fir sech déi aktuell   Dokumenter vum Club, Fotoen etc. erofzelueden. (ouni Dropbox-Login!) - Maacht bei Ëmfroen mat, déi de Comité heiansdo online setzt - Mellt iech online op de Manifestatiounen un, déi mir organiséieren - Fannt déi néidech Adressen vun eise Memberen - Ännert online är Donnëeen - …