Dëschtennis Olympique Biwer a.s.b.l.
© DT Olympique Biwer a.s.b.l. - 2018
Dëschtennis Olympique Biwer a.s.b.l. 8 Schoulstrooss L-6833 Biwer (Salle de jeu) - Tél.: 71 91 59 - info@dto-biwer.com CCPL: IBAN LU70 1111 0683 8702 0000
MOBILE APP
GESCHICHT
De 15. Januar 1960 gouf den Biwer Dëschtennis ënnert dem Numm “Olympique-Biwer” gegrënnt. Am Joer 2010 huet den Dëschtennis Olympique Biwer seng 50 Jaar gefeiert. 15 Memberen waren den 15. Januar 1960 aktiv. Hei d‘Memberen am Joer 1960: Fred BLESER ; Jos BRAUN ; Léo DOHM ; Josy FREICHEL ; Pierre FREICHEL ; Erwin KALMES ; Willy KNEIP ; Roger KREMER ; Paul LUX ; Jean MARX ; Lucien OLY ; Henri PESCHONG ; Albert SIMON ; Camille STEFFEN ; Jos STEFFEN. An den éischten Joeren huet den Biwer Dëschtennis seng Partien am Café Peschong ausgedroen. Duerno goufen d’Partien am Gebai vun der Gemengeverwaltung ausgedroen bis dass d’Biwer Sportshaal gebaut gouf. Bis 1974 huet den DTO Biwer mat enger Equipe gespillt. Vun1975 bis 1991 waren et zwee bis dräi Equipen. Spéider ass de Veräin dann ëmmer méi gewues. Am Joer 1997 haten mir 13 Equipen déi bei der Féderation Luxembourgeoise de Tennis de Table (FLTT) ugemellt waren. (7 Seniors Equipen ; 1 Damen Equipe ; 3 Jeunes Equipen ; 2 Minimes Equipen) Eis éischt Häerenéquipe ass nach 1990 an déi 5. Liga ugetrueden, an hun bis d’Éieredivisioun gespillt, wou am Joer 1999 déi 4. Plaatz vun der Ofschlosstabell besaat gouf. Am Joer 1995 gouf eis Minimes Equipe Vizelandesmeeschter. Zwee Joer spéider hun mir “Coupe FLTT” gewonnen. Am Joer 1999 ass eis Jeunes Equipe Vizelandesmeeschter ginn. Eis Damen Equipe ass am Joer 2001 an d’Nationaldivisioun gestiegen, an sie waren eng vun de bëschten aus dem Land. Während dem d’Häeren an der Éierendivisioun gespillt hun, ënnert anerem de Fabio SANTOMAURO, den et als eenzege Spiller gepackt huet Nationalspiller bei den Häeren ze ginn. Aus den eegenen Reien hun mir den Fabio Santomauro als lëtzebuerger Nationalspiller eraus kritt, den haut nach zu deenen Bëschten lëtzebuerger Spiller zielt. Par Equipe hun mir mat den Senioren an der zweet heeschter Divisioun gespillt. (Fabio SANTOMAURO, Gast SCHMIT, Georges FREICHEL, Marcel SAUBER, Nico THOMA, Yves ZAHLEN) Ufanks 2000 huet eis Damenéquipe zu de Bëschten Damenéquipen aus dem Land gezielt. Gespillt hatten déi Zäit Romaine SCHAUS, Alice NILLES, Erika HEUKER an Tanja THILGES. De Landeskongress haten mir fir eisen 40. Anniversaire organiséiert. An der Fédératioun hunn och Memberen aus dem Veräin mat gemaach. De Pierre FREICHEL, haut nach Membre d’honneur an den Dan DAX, den e puer Joer hei zu Biwer gespillt hat ass haut een vun de Vice-Présidenten vun der FLTT. Nodeems eng Rei Spiller den DT Biwer verloos hatten, gouf am Joer 2007 beschloss een Neiufank mat villen Jugendlëcher ze starten. Bis zum 50. Jubiläum ass et eisen Equipen gelongen nees Bierg op ze goen. De 50. Gebuertsdag vum Biwer Dëschtennis
Fernand WEYER Präsident vum DT Biwer
Präsidenten vum Biwer Dëschtennis 1960 - 1985 - Roger KREMER 1985 - 1999 - Pierre FREICHEL 1999 - 2003 - Armand RECH 2003 - 2005 - Gaston SCHMIT säit 2005 - Fernand WEYER